JETIREXPLORE- Search Thousands of research papersPublished in:

Volume 2 Issue 1
January-2015
eISSN: 2349-5162

Unique Identifier

JETIR1701168

Page Number

838-842

Share This Article


Title

kannada sahithyadalli kanmariyaguthiruva alakshitha avaduthara ondu chinthane

ISSN

2349-5162

Cite This Article

"kannada sahithyadalli kanmariyaguthiruva alakshitha avaduthara ondu chinthane", International Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (www.jetir.org), ISSN:2349-5162, Vol.2, Issue 1, page no.838-842, January-2015, Available :http://www.jetir.org/papers/JETIR1701168.pdf

Abstract

F £É®zÀ ªÀÄÆ® ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀiÁV ºÀjzÀzÀÄÝ, zÁæ«qÀ ¸ÀA¸ÀÌøw ªÀiÁvÀÈ¥ÀæzsÁ£À PÀÄlÄA§ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ E°è ºÉtÂÚUÉ ºÉaÑ£À ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£ÀUÀ¼ÀÄ ®¨sÀå«zÀݪÀÅ JA§ÄzÀÄ ªÀiÁvÀÈzÉêÀvÉAiÀÄ PÀ®à£É ªÀÄvÀÄÛ C£ÉÃPÀ DzsÁgÀUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄVAzÀÄ ¹UÀÄvÀÛªÉ. DzÀgÉ PÁ¯Á£ÀAvÀgÀ DAiÀÄðgÀ zÁ½AiÀÄ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ zÀlÖqÀ«AiÀÄ°è ºÉtÄÚ C¸Ààø±Àå¼ÁzÀ¼ÉA§ÄzÀPÉÌ EwºÁ¸ÀzÀ°è ¸ÁPÀμÀÄÖ ¤zÀ±Àð£ÀUÀ¼ÀÄ ¹UÀÄvÀÛªÉ.

Key Words

nd ever since its inception it has continued to attract the attention to attra

Cite This Article

"kannada sahithyadalli kanmariyaguthiruva alakshitha avaduthara ondu chinthane", International Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (www.jetir.org | UGC and issn Approved), ISSN:2349-5162, Vol.2, Issue 1, page no. pp838-842, January-2015, Available at : http://www.jetir.org/papers/JETIR1701168.pdf

Publication Details

Published Paper ID: JETIR1701168
Registration ID: 225275
Published In: Volume 2 | Issue 1 | Year January-2015
DOI (Digital Object Identifier):
Page No: 838-842
ISSN Number: 2349-5162

Download Paper

Preview Article

Download Paper
Cite This Article

"kannada sahithyadalli kanmariyaguthiruva alakshitha avaduthara ondu chinthane", International Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (www.jetir.org | UGC and issn Approved), ISSN:2349-5162, Vol.2, Issue 1, page no. pp838-842, January-2015, Available at : http://www.jetir.org/papers/JETIR1701168.pdf
Preview This Article


Downlaod

Click here for Article Preview