JETIREXPLORE- Search Thousands of research papersPublished in:

Volume 5 Issue 1
January-2018
eISSN: 2349-5162

Unique Identifier

JETIR1801196

Page Number

1052-1056

Share This Article


Title

Sôg£p SôhÓ LpùYh¥p Uu]o UôojRôiP YoUô ULôWô_ô (¡.©. 1729 - ¡.©. 1758)

ISSN

2349-5162

Cite This Article

"Sôg£p SôhÓ LpùYh¥p Uu]o UôojRôiP YoUô ULôWô_ô (¡.©. 1729 - ¡.©. 1758)", International Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (www.jetir.org), ISSN:2349-5162, Vol.5, Issue 1, page no.1052-1056, January-2018, Available :http://www.jetir.org/papers/JETIR1801196.pdf

Authors

Abstract

§Ú®Rôeá¬u JÚ TϧVôL Sôg£pSôÓ CÚkRÕ B«àm CeÏs[ UdLs RUdùLuß JÚ LXôfNôWjûR, TiTôhûP, Ui Y[jûRd ùLôi¥ÚkR]o. §Ú®Rôeá¬u ùStL[g£VUôL CÚkR Sôg£p SôÓ CkR Sôh¥u YWXôt±p Ød¡V TeÏ Y¡jRÕ. §Ú®Rôeáo AWNoL°u YWXôtû GÝÕYRtÏ Sôg£p Sôh¥p LpùYhPôRôWeLs, KûX BYQeLs Utßm ùNl×lThPVeLs, Rôs ÑY¥Ls, SôQVeLs B¡V] ÕûQ ׬¡u].

Key Words

Sôg£p SôhÓ LpùYh¥p Uu]o UôojRôiP YoUô ULôWô_ô (¡.©. 1729 - ¡.©. 1758)

Cite This Article

"Sôg£p SôhÓ LpùYh¥p Uu]o UôojRôiP YoUô ULôWô_ô (¡.©. 1729 - ¡.©. 1758)", International Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (www.jetir.org | UGC and issn Approved), ISSN:2349-5162, Vol.5, Issue 1, page no. pp1052-1056, January-2018, Available at : http://www.jetir.org/papers/JETIR1801196.pdf

Publication Details

Published Paper ID: JETIR1801196
Registration ID: 223431
Published In: Volume 5 | Issue 1 | Year January-2018
DOI (Digital Object Identifier):
Page No: 1052-1056
ISSN Number: 2349-5162

Download Paper

Preview Article

Download Paper
Cite This Article

"Sôg£p SôhÓ LpùYh¥p Uu]o UôojRôiP YoUô ULôWô_ô (¡.©. 1729 - ¡.©. 1758)", International Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (www.jetir.org | UGC and issn Approved), ISSN:2349-5162, Vol.5, Issue 1, page no. pp1052-1056, January-2018, Available at : http://www.jetir.org/papers/JETIR1801196.pdf
Preview This Article


Downlaod

Click here for Article Preview