JETIREXPLORE- Search Thousands of research papersPublished in:

Volume 5 Issue 1
January-2018
eISSN: 2349-5162

Unique Identifier

JETIR1801201

Page Number

1080-1082

Share This Article


Title

§Ú®RôeáÚm UûfNôh£ úRYNLôVm ©sû[Ùm

ISSN

2349-5162

Cite This Article

"§Ú®RôeáÚm UûfNôh£ úRYNLôVm ©sû[Ùm", International Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (www.jetir.org), ISSN:2349-5162, Vol.5, Issue 1, page no.1080-1082, January-2018, Available :http://www.jetir.org/papers/JETIR1801201.pdf

Authors

Abstract

NeL LôXj§p RªZLjûR BiÓ YkR úNW úNôZ Tôi¥V Uu]oL°p, ØRXôYRôL YÚm úNW Uu]oL[ôp B[lThP TϧúV CuûV úLW[ Uô¨XUôÏm. YWXôtûl ©uú]ôd¡l TôodûL«p ¡.©. 17, 18-m ètôiÓL°p ClTϧ TX £ß£ß SôÓL[ôLl ©¬kÕ TX ÏߨX Uu]oL[ôp B[lThÓ YkRÕ. Af£ß SôÓL°p Juú §Ú®RôeáWôÏm. ¡.© T§ù]hPôm ètôi¥u Uj§«p §Ú®RôeáûW BiP ×Lr ùTt Uu]u UôojRôiP YoUô®u R[T§Vô] ¿XLiP©sû[«u YôrdûL«u ØRp TÚYm, C[ûUlTÚYm CkR CV­p £jR¬dLlThÓs[Õ.

Key Words

§Ú®RôeáÚm UûfNôh£ úRYNLôVm ©sû[Ùm

Cite This Article

"§Ú®RôeáÚm UûfNôh£ úRYNLôVm ©sû[Ùm", International Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (www.jetir.org | UGC and issn Approved), ISSN:2349-5162, Vol.5, Issue 1, page no. pp1080-1082, January-2018, Available at : http://www.jetir.org/papers/JETIR1801201.pdf

Publication Details

Published Paper ID: JETIR1801201
Registration ID: 224987
Published In: Volume 5 | Issue 1 | Year January-2018
DOI (Digital Object Identifier):
Page No: 1080-1082
ISSN Number: 2349-5162

Download Paper

Preview Article

Download Paper
Cite This Article

"§Ú®RôeáÚm UûfNôh£ úRYNLôVm ©sû[Ùm", International Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (www.jetir.org | UGC and issn Approved), ISSN:2349-5162, Vol.5, Issue 1, page no. pp1080-1082, January-2018, Available at : http://www.jetir.org/papers/JETIR1801201.pdf
Preview This Article


Downlaod

Click here for Article Preview