JETIREXPLORE- Search Thousands of research papersPublished in:

Volume 5 Issue 12
December-2018
eISSN: 2349-5162

Unique Identifier

JETIR1812C77

Page Number

536-539

Share This Article


Title

Jathregala Samskrutheka Asmithe

ISSN

2349-5162

Cite This Article

"Jathregala Samskrutheka Asmithe", International Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (www.jetir.org), ISSN:2349-5162, Vol.5, Issue 12, page no.536-539, December-2018, Available :http://www.jetir.org/papers/JETIR1812C77.pdf

Abstract

eÁvÉæUÀ¼À ªÀĺÀvÀé CxÀðªÁUÀÄvÀÛzÉ. F £É¯ÉAiÀÄ°è MAzÀÄ ¤¢ðµÀÖ ¥ÀæzÉñÀ CxÀªÁ PÉëÃvÀæzÀ°è DgÁzsÀ£ÉUÉƼÀÄîwÛgÀĪÀ ¹Ûçà zÉêÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÄgÀĵÀ zÉêÀvÉUÀ¼À eÁvÉæUÀ¼ÀÄ zÉÊ»PÀªÁV zÀÄrAiÀÄĪÀ PÉ® ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼À ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ §zÀÄQ£ÉÆA¢UÉ ¤PÀl ¸ÀA§AzsÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArgÀÄvÀÛªÉ. d£À¥ÀzÀjUÉ eÁvÉæUÀ¼ÀÄ eÁÕ£À, CAzsÀPÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiËqsÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÉAiÀÄĪÀ ¨É¼ÀQzÀÝAvÉ. eÁvÉæUÀ¼ÀÄ d£À¥ÀzÀgÀ ¸ÁxÀðPÀ

Key Words

nd ever since its inception it has continued to attract the attention to attra

Cite This Article

"Jathregala Samskrutheka Asmithe", International Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (www.jetir.org | UGC and issn Approved), ISSN:2349-5162, Vol.5, Issue 12, page no. pp536-539, December-2018, Available at : http://www.jetir.org/papers/JETIR1812C77.pdf

Publication Details

Published Paper ID: JETIR1812C77
Registration ID: 227579
Published In: Volume 5 | Issue 12 | Year December-2018
DOI (Digital Object Identifier):
Page No: 536-539
ISSN Number: 2349-5162

Download Paper

Preview Article

Download Paper
Cite This Article

"Jathregala Samskrutheka Asmithe", International Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (www.jetir.org | UGC and issn Approved), ISSN:2349-5162, Vol.5, Issue 12, page no. pp536-539, December-2018, Available at : http://www.jetir.org/papers/JETIR1812C77.pdf
Preview This Article


Downlaod

Click here for Article Preview

Download PDF

Downloads

000100

Print This Page