JETIREXPLORE- Search Thousands of research papersPublished in:

Volume 7 Issue 7
July-2020
eISSN: 2349-5162

Unique Identifier

JETIR2007020

Page Number

169-172

Share This Article


Title

Manovaignaanika Neleyalli Saahitya Rachane

ISSN

2349-5162

Cite This Article

"Manovaignaanika Neleyalli Saahitya Rachane", International Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (www.jetir.org), ISSN:2349-5162, Vol.7, Issue 7, page no.169-172, July-2020, Available :http://www.jetir.org/papers/JETIR2007020.pdf

Authors

Abstract

ÁgÁA±À: F ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ªÉÄÃ¯É fë¹gÀĪÀ fëUÀ¼À°è ªÀiÁ£ÀªÀ §Ä¢ÞªÀAvÀ ¥ÁætÂ, §Ä¢Þ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁw¤AzÀ ªÀiÁvÀæ «©ü£Àß. DzÀgÉ, F §Ä¢ÞªÀAvÀ fëAiÀÄ ªÀÄ£ÉÆëZÁgÀ CjAiÀÄĪÀÅzÀÄ §ºÀ¼À PÀµÀÖzÀ PÉ®¸À. ªÀÄ£À¹ì£À ºÀgÀºÀÄ«PÉ, ¸ÁªÀÄxÀåð, CUÁzsÀvÉ, C¥ÁgÀªÁVzÉ. ªÀÄ£À¹ì£À ¯ÉÆÃPÀªÀ£ÀÄß, UÉÆÃ¥ÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹ªÀÅzÀÄ PÀµÀÖzÀ PÉ®¸À JAzÀÄ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÉAiÉÄà F ªÀÄ£À¸ÀÄì JAzÀgÉãÀÄ JAzÀÄ w½AiÀÄĪÀÅzÀÄ, CzÀÄ ºÉÃUÉ EzÉ, EzÉà CªÀ¸ÉÜAiÀÄ°èzÉ JAzÀÄ ºÉüÀĪÀÅzÀÄ PÀµÀÖzÀ PÉ®¸À. ªÀÄ£À¸ÀÄì ¤ªÀð»¸À§ºÀÄzÁzÀ PÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß £ÁªÀÅ w½AiÀħºÀÄzÉà «£ÀB ªÀÄ£À¹ì£À ¸ÀégÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß w½AiÀÄĪÀÅzÀÄ PÀµÀÖ. EA¢£À ªÉÊeÁÕ¤PÀ AiÀÄÄUÀzÀ°è PÁ°nÖgÀĪÀ ªÀiÁ£ÀªÀ, ªÀÄAUÀ¼À UÀæºÀPÉÌ vÀ®Ä¦ ZÀAzÀæAiÀiÁ£ÀzÀAvÀºÀ ªÀĺÀvÀÛgÀ ¸ÁzsÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ §®èªÀ£ÀÄ, ªÀiÁ£À¹PÀ ±ÀQÛAiÀÄļÀîªÉ¤¹zÁÝ£É. PÀĽvÀ°èAiÉÄà dUÀwÛ£ÁzÀåAvÀ £ÀqÉAiÀÄĪÀ «zÀåªÀiÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß w½zÀÄ ¤AiÀÄAwæ¸À§®èªÀ£ÁVzÁÝ£É. F J¯Áè jÃwAiÀÄ ªÀvÀð£ÉUÀ¼À£ÀÄß £ÁªÀÅ ªÀÄ£ÀĵÀå£À ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ªÀÄÄRUÀ¼ÀÄ JAzÀÄ ºÉüÀ§ºÀÄzÁVzÉ. F ªÀÄ£ÉÆà «eÁÕ£ÀªÀÅ PÀÆqÁ ªÀÄ£ÀĵÀå£À ªÀvÀð£ÉAiÀÄ C¨sÁå¸ÀªÉà DVzÉ. ªÀÄ£ÉÆëeÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ PÀ¯ÉAiÀÄ CzsÀåAiÀÄ£À ¸Á»vÀå gÀZÀ£É AiÀiÁªÁUÀ®Æ ¸ÀºÀAiÀÄPÁÌV ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ D±Àæ¬Ä¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄ£ÉÆÃWÀl£ÉUÀ¼ÀÄ ¤µÀàwÛ ¸ÁzsÀåUÀ¼ÉA§ÄzÀÄ ªÀÄ£ÉÆà «eÁÕ£ÀzÀ ªÀÄÄRå vÀvÀé. PÀ¯ÁPÀÈwAiÀiÁUÀ°Ã, PÀ¯Á«zÀ£Éà DUÀ°Ã MAzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ ¸ÀA¥ÀÇtðªÀÇ, ¸Àé¥ÀAiÀÄðªÀ¸Á¬ÄAiÀÄÆ DVzÀÄÝ JA§ÄzÀÄ PÀ¯ÉAiÀÄ CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ MAzÀÄ vÀvÀé.

Key Words

ªÀÄ£ÉÆëeÁÕ£À, ¸Á»vÀå, ªÀvÀð£É, CAvÀgï²¹ÃÛAiÀÄ, CUÁzsÀvÉ.

Cite This Article

"Manovaignaanika Neleyalli Saahitya Rachane", International Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (www.jetir.org | UGC and issn Approved), ISSN:2349-5162, Vol.7, Issue 7, page no. pp169-172, July-2020, Available at : http://www.jetir.org/papers/JETIR2007020.pdf

Publication Details

Published Paper ID: JETIR2007020
Registration ID: 234936
Published In: Volume 7 | Issue 7 | Year July-2020
DOI (Digital Object Identifier):
Page No: 169-172
ISSN Number: 2349-5162

Download Paper

Preview Article

Download Paper
Cite This Article

"Manovaignaanika Neleyalli Saahitya Rachane", International Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (www.jetir.org | UGC and issn Approved), ISSN:2349-5162, Vol.7, Issue 7, page no. pp169-172, July-2020, Available at : http://www.jetir.org/papers/JETIR2007020.pdf
Preview This Article


Downlaod

Click here for Article Preview