UGC Approved Journal no 63975

ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014
Call for Paper
Volume 10 | Issue 2 | February 2023

JETIREXPLORE- Search Thousands of research papersWhatsApp Contact
Click Here

Published in:

Volume 4 Issue 1
January-2017
eISSN: 2349-5162

UGC and ISSN approved 7.95 impact factor UGC Approved Journal no 63975

7.95 impact factor calculated by Google scholar

Unique Identifier

Published Paper ID:
JETIR1701730


Registration ID:
320736

Page Number

214-217

Share This Article


Jetir RMS

Title

Pakistani Punjabi Novel Da Alochnatmak Adyean

Abstract

gkfe;skBh gzikph Bktb B{z n;hI ;w[Zu/ gzikph ;kfjs dh ftok;s dk nzr wzB ;ed/ jK. gkfe;skBh gzikph BktbekoK d[nkok ou/ rJ/ Bktb gzikph Bktb dh ftXk B{z gqc[fbZs eod/ jB. fJBQK BktbekoK B/ gzikph Bktb B{z gq:'r;ahbsk d/ Bt/I ;zdoG th gqdkB ehs/ jB ns/ gozgoe Bktb dh ftXk Bkb th nkgDk ;o'eko i'Vh oZfynk j?. gkfe;skBh gzikph rbg (Bktb) ;kfjs B/ ;wkih ns/ f;nk;h jkbsK d/ pdbD d/ Bkb-Bkb nkgDk Bt/I s'I BtK o{g tNkfJnk j?. d[BhnK d/ d{i/ ;kfjs tKr gzikph ;kfjs th tZy'I tZy f;nk;h s/ ;wkih bfjoK dh n"yh okj s'I bzfxnk j?. ;wkih spdhbhnK ns/ fBZs pdbd/ otZJhJ/ B/ fiZE/ gzikph ;wki T[s/ nkgDk v{zxk n;o gkfJnk j?, T[E/ rbg ;kfjs T[s/ th tX/o/ Bt/I-Bt/I ozr uVQ/ jB.1 j[D sZe fwbd/ BktbK ftu'I npd[b wiahd GZNh d[nkok fbfynk Bktb *m/vk* B{z gkfe;skBh gzikph Bktb d/ fJfsjk; dk gfjbk w"fbe Bktb wzfBnk ik ;edk j?, fijVk 1960 ftZu gqekf;as j'fJnk. fJ; s'I nrb/ toQ/ 1961 ftZu ncaib nfj;B ozXktk dk Bktb *dhtk s/ dfonk* Sfgnk. fJBQK d'jK BktbK s'I fgZS'I 1969 ftZu ;bhw yK frZwh dk Bktb *;KM* gqekf;as j'fJnk. fJ; soqK 1947 s'I b? e/ 1970 sZe 23 ;kbK d/ ;w/I d"okB e/tb fszB BktbK d/ SgD pko/ ikDekoh fwbh j?, i' fe;/ th soQK s;Zbhpy;a BjhI ejh ik ;edh.2 pkeh ;kfjs o{gK d/ w[ekpb/ j[D sZe gkfe;skBh gzikph ;kfjs ftZu eftsk d/ y/so tZb ;kfjsekoK dk o[MkB tX fojk j?. gkfe;skB d/ fiankdkso ;kfjseko T[od{ okjhI gzikph ftZu nkJ/ jB. fco j"bh-j"bh gkfe;skBh ;kfjsekoK dk M[ekn gzikph tZb tXdk frnk ns/ nrb/ djkfenK ftZu Bktb ouBk tZb th o[MkB tX fojk j?.fJZE/ r[ow[Zyh fbZgh ftZu gqek;as gkfe;skBh gzikph BktbK pko/ ;zy/g uouk eoBh :'r j't/rh. w[;sB;o j[;?B skoV (gy/o{), cyao iawkB dk (;Zs rtku/ b'e, fJZe wo/ pzd/ dh ejkDh, pzdhtkB, p/tsBk, ewiaks, s{z fe w?I), ncaiab nfj;B ozXktk (dhtk s/ dfonk, d[nkpk, ;{oi rqfjD s/ gzX), oiahnk B{o w[jzwd (pbd/ dht/), nfj;kB pNkbth (ejkDh fJZe fJZiV dh), efje;aK wfbe (fuZeV ozrh w{osh), coiazd nbh (G[Zpb), nkfc;a ;kjeko (;a'n fpiaB;), nfjwd ;bhw (fssbhnK ns/ N?Ie), who sBjk :{;cah (fJZe ;w[zdo gko) nkfd BktbekoK dk gkfe;skBh gzikph Bktb d/ ftek; ftZu wjZstg{oB :'rdkB j?. fJBQK BktbekoK B/ gzikph ia[pkB, gzikph ofjws dh nfjwhns B{z ;wMD ftZu ft;a/;a G{fwek fBGkJh j?.

Key Words

gkfe;skBh gzikph Bktb dk nkb'uBksfwe nfXn?B

Cite This Article

"Pakistani Punjabi Novel Da Alochnatmak Adyean", International Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (www.jetir.org), ISSN:2349-5162, Vol.4, Issue 1, page no.214-217, January-2017, Available :http://www.jetir.org/papers/JETIR1701730.pdf

ISSN


2349-5162 | Impact Factor 7.95 Calculate by Google Scholar

An International Scholarly Open Access Journal, Peer-Reviewed, Refereed Journal Impact Factor 7.95 Calculate by Google Scholar and Semantic Scholar | AI-Powered Research Tool, Multidisciplinary, Monthly, Multilanguage Journal Indexing in All Major Database & Metadata, Citation Generator

Cite This Article

"Pakistani Punjabi Novel Da Alochnatmak Adyean", International Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (www.jetir.org | UGC and issn Approved), ISSN:2349-5162, Vol.4, Issue 1, page no. pp214-217, January-2017, Available at : http://www.jetir.org/papers/JETIR1701730.pdf

Publication Details

Published Paper ID: JETIR1701730
Registration ID: 320736
Published In: Volume 4 | Issue 1 | Year January-2017
DOI (Digital Object Identifier):
Page No: 214-217
Country: -, -, India .
Area: Engineering
ISSN Number: 2349-5162
Publisher: IJ Publication


Preview This Article


Downlaod

Click here for Article Preview

Download PDF

Downloads

000285

Print This Page

Current Call For Paper

Jetir RMS