UGC Approved Journal no 63975(19)

ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014
Call for Paper
Volume 11 | Issue 2 | February 2024

JETIREXPLORE- Search Thousands of research papersWhatsApp Contact
Click Here

Published in:

Volume 4 Issue 6
June-2017
eISSN: 2349-5162

UGC and ISSN approved 7.95 impact factor UGC Approved Journal no 63975

7.95 impact factor calculated by Google scholar

Unique Identifier

Published Paper ID:
JETIR1706104


Registration ID:
313925

Page Number

557-562

Share This Article


Jetir RMS

Title

Loukika Balidana Maranakke Vachanakarara Prathikriya

Authors

Abstract

ÉÜAiÀÄ ¸ÉêÀPÀvÀ£ÀzÀ°è £ÉqÉAiÀÄĪÀ §°zÁ£À ªÀÄgÀtUÀ¼À£ÀÄß ªÀZÀ£ÀPÁgÀgÀÄ ±ÉÆõÀuÉAiÀÄ gÀÆ¥ÀUÀ¼ÁV £ÉÆÃqÀÄvÁÛgÉ. F ªÀÄÆ®PÀ CªÀgÀÄ gÁdªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ¢PÀÌj¹ ªÀZÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉAiÀÄĪÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ CAvÀºÀ ªÀÄgÀt ¥ÀzÀÞwUÀ¼À£ÀÄß wgÀ¸ÀÌj¹zÁÝgÉ. ºÁUÉAiÉÄà «ªÉÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ «ªÉÃZÀ£ÉUÀ½AzÀ ©ü£ÀߪÁzÀ ªÀÄgÀt ¥ÀzÀÞwUÀ¼À£ÀÄß ¹éÃPÁgÀ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀĺÁªÀÄgÀÀt ªÀÄgÀt ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÉÊZÁjPÀ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀzÀ°è aAvÀ£É ªÀiÁrzÁÝgÉ. »ÃUÉ ªÀÄgÀtzÀ §UÉÎ aAvÀ£É ªÀiÁqÀĪÀ ªÀZÀ£ÀPÁgÀgÀÄ

Key Words

nd ever since its inception it has continued to attract the attention to attra

Cite This Article

"Loukika Balidana Maranakke Vachanakarara Prathikriya", International Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (www.jetir.org), ISSN:2349-5162, Vol.4, Issue 6, page no.557-562, June-2017, Available :http://www.jetir.org/papers/JETIR1706104.pdf

ISSN


2349-5162 | Impact Factor 7.95 Calculate by Google Scholar

An International Scholarly Open Access Journal, Peer-Reviewed, Refereed Journal Impact Factor 7.95 Calculate by Google Scholar and Semantic Scholar | AI-Powered Research Tool, Multidisciplinary, Monthly, Multilanguage Journal Indexing in All Major Database & Metadata, Citation Generator

Cite This Article

"Loukika Balidana Maranakke Vachanakarara Prathikriya", International Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (www.jetir.org | UGC and issn Approved), ISSN:2349-5162, Vol.4, Issue 6, page no. pp557-562, June-2017, Available at : http://www.jetir.org/papers/JETIR1706104.pdf

Publication Details

Published Paper ID: JETIR1706104
Registration ID: 313925
Published In: Volume 4 | Issue 6 | Year June-2017
DOI (Digital Object Identifier):
Page No: 557-562
Country: davangere, karntaka, India .
Area: Arts
ISSN Number: 2349-5162
Publisher: IJ Publication


Preview This Article


Downlaod

Click here for Article Preview

Download PDF

Downloads

000587

Print This Page

Current Call For Paper

Jetir RMS