UGC Approved Journal no 63975

ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014
Call for Paper
Volume 10 | Issue 1 | January 2023

JETIREXPLORE- Search Thousands of research papersWhatsApp Contact
Click Here

Published in:

Volume 6 Issue 10
October-2019
eISSN: 2349-5162

UGC and ISSN approved 7.95 impact factor UGC Approved Journal no 63975

7.95 impact factor calculated by Google scholar

Unique Identifier

Published Paper ID:
JETIR1912073


Registration ID:
227584

Page Number

562-564

Share This Article


Jetir RMS

Title

Nalacharithere alli alankara prasthana

Abstract

£À zÀAiÉĬÄAzÀ d¤¹zÀgÀÄ JA§ G¯ÉèÃR«zÉ. PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀ ªÀÄÆ® ºÉ¸ÀgÀÄ wªÀÄä¥Àà. EªÀgÀ vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà¤UÉ gÁªÀiÁAiÀÄt, ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀ, ¨sÁUÀªÀvÀ, ªÁåPÀgÀt, PÁªÀå «ÄêÀiÁA¸À±Á¸ÀÛç, bÀAzÀ¸ÀÄì, C®APÁgÀ ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¨Á®åzÀ°èAiÉÄà PÀ°¹zÀgÀÄ JAzÀÄ ºÉüÀ¯ÁVzÉ. C¥ÀƪÀð ªÀåQÛvÀéªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÝ PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀÄ ¨sÁªÀ¥ÀÆtð QÃvÀð£ÉUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹zÀÝgÀ®

Key Words

nd ever since its inception it has continued to attract the attention to attra

Cite This Article

"Nalacharithere alli alankara prasthana", International Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (www.jetir.org), ISSN:2349-5162, Vol.6, Issue 10, page no.562-564, October-2019, Available :http://www.jetir.org/papers/JETIR1912073.pdf

ISSN


2349-5162 | Impact Factor 7.95 Calculate by Google Scholar

An International Scholarly Open Access Journal, Peer-Reviewed, Refereed Journal Impact Factor 7.95 Calculate by Google Scholar and Semantic Scholar | AI-Powered Research Tool, Multidisciplinary, Monthly, Multilanguage Journal Indexing in All Major Database & Metadata, Citation Generator

Cite This Article

"Nalacharithere alli alankara prasthana", International Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (www.jetir.org | UGC and issn Approved), ISSN:2349-5162, Vol.6, Issue 10, page no. pp562-564, October-2019, Available at : http://www.jetir.org/papers/JETIR1912073.pdf

Publication Details

Published Paper ID: JETIR1912073
Registration ID: 227584
Published In: Volume 6 | Issue 10 | Year October-2019
DOI (Digital Object Identifier):
Page No: 562-564
Country: davangere, karntaka, India .
Area: Arts
ISSN Number: 2349-5162
Publisher: IJ Publication


Preview This Article


Downlaod

Click here for Article Preview

Download PDF

Downloads

0002977

Print This Page

Current Call For Paper

Jetir RMS