JETIREXPLORE- Search Thousands of research papersPublished in:

Volume 3 Issue 1
January-2016
eISSN: 2349-5162

Unique Identifier

JETIR1701165

Page Number

814-817

Share This Article


Title

KU.VI.AVARA KATHEGALLI PRADESHAKATHE AKRUTHIGALA PARIKALPANEYA AYAMAGALU

ISSN

2349-5162

Cite This Article

"KU.VI.AVARA KATHEGALLI PRADESHAKATHE AKRUTHIGALA PARIKALPANEYA AYAMAGALU", International Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (www.jetir.org), ISSN:2349-5162, Vol.3, Issue 1, page no.814-817, January-2016, Available :http://www.jetir.org/papers/JETIR1701165.pdf

Abstract

£ÀÄß «avÀæªÁV ©VzÀÄPÉÆArzÀÝ. ºÁUÉ ©VzÀÄPÉÆAqÉà ºÀĮİ ºÀ¼ÀîzÀ UÀÄAl JgÀqÀÄ zÀªÀÄÄä £ÀqÉzÀÄ©lÖgÉ ¸ÁQvÀÄÛ. MmÁÖVgÀĪÀ §AzÀ½UÉ VqÀUÀ¼À ¥ÀPÀÌzÀ°èAiÉÄà JQÌ VqÀªÉÇA¢gÀĪÀÅzÀÄ. ²ªÀ£À ªÀÄÆgÀ£Éà PÀtÂÚ£ÁPÁgÀzÀ D J¯ÉUÀ¼ÀÄ CzÀgÀ vÀÄA¨Á EgÀĪÀªÀÅ. CªÀÅ ©gÀÄ©¹®£ÀÄß CtQ¸ÀÄwÛgÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ¸ÀtÚUÁ½UÉ «Ä¸ÀÄPÁqÀÄwÛgÀĪÀªÀÅ'' JAzÀÄ ºÉüÀĪÀ°è mÉÆtÂÚAiÀÄ ºÀ¹ªÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ

Key Words

nd ever since its inception it has continued to attract the attention to attra

Cite This Article

"KU.VI.AVARA KATHEGALLI PRADESHAKATHE AKRUTHIGALA PARIKALPANEYA AYAMAGALU", International Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (www.jetir.org | UGC and issn Approved), ISSN:2349-5162, Vol.3, Issue 1, page no. pp814-817, January-2016, Available at : http://www.jetir.org/papers/JETIR1701165.pdf

Publication Details

Published Paper ID: JETIR1701165
Registration ID: 225279
Published In: Volume 3 | Issue 1 | Year January-2016
DOI (Digital Object Identifier):
Page No: 814-817
ISSN Number: 2349-5162

Download Paper

Preview Article

Download Paper
Cite This Article

"KU.VI.AVARA KATHEGALLI PRADESHAKATHE AKRUTHIGALA PARIKALPANEYA AYAMAGALU", International Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (www.jetir.org | UGC and issn Approved), ISSN:2349-5162, Vol.3, Issue 1, page no. pp814-817, January-2016, Available at : http://www.jetir.org/papers/JETIR1701165.pdf
Preview This Article


Downlaod

Click here for Article Preview