UGC Approved Journal no 63975

ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014
Call for Paper
Volume 10 | Issue 5 | May 2023

JETIREXPLORE- Search Thousands of research papersWhatsApp Contact
Click Here

Published in:

Volume 2 Issue 1
January-2015
eISSN: 2349-5162

UGC and ISSN approved 7.95 impact factor UGC Approved Journal no 63975

7.95 impact factor calculated by Google scholar

Unique Identifier

Published Paper ID:
JETIR1701168


Registration ID:
225275

Page Number

838-842

Share This Article


Jetir RMS

Title

kannada sahithyadalli kanmariyaguthiruva alakshitha avaduthara ondu chinthane

Abstract

F £É®zÀ ªÀÄÆ® ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀiÁV ºÀjzÀzÀÄÝ, zÁæ«qÀ ¸ÀA¸ÀÌøw ªÀiÁvÀÈ¥ÀæzsÁ£À PÀÄlÄA§ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ E°è ºÉtÂÚUÉ ºÉaÑ£À ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£ÀUÀ¼ÀÄ ®¨sÀå«zÀݪÀÅ JA§ÄzÀÄ ªÀiÁvÀÈzÉêÀvÉAiÀÄ PÀ®à£É ªÀÄvÀÄÛ C£ÉÃPÀ DzsÁgÀUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄVAzÀÄ ¹UÀÄvÀÛªÉ. DzÀgÉ PÁ¯Á£ÀAvÀgÀ DAiÀÄðgÀ zÁ½AiÀÄ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ zÀlÖqÀ«AiÀÄ°è ºÉtÄÚ C¸Ààø±Àå¼ÁzÀ¼ÉA§ÄzÀPÉÌ EwºÁ¸ÀzÀ°è ¸ÁPÀμÀÄÖ ¤zÀ±Àð£ÀUÀ¼ÀÄ ¹UÀÄvÀÛªÉ.

Key Words

nd ever since its inception it has continued to attract the attention to attra

Cite This Article

"kannada sahithyadalli kanmariyaguthiruva alakshitha avaduthara ondu chinthane", International Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (www.jetir.org), ISSN:2349-5162, Vol.2, Issue 1, page no.838-842, January-2015, Available :http://www.jetir.org/papers/JETIR1701168.pdf

ISSN


2349-5162 | Impact Factor 7.95 Calculate by Google Scholar

An International Scholarly Open Access Journal, Peer-Reviewed, Refereed Journal Impact Factor 7.95 Calculate by Google Scholar and Semantic Scholar | AI-Powered Research Tool, Multidisciplinary, Monthly, Multilanguage Journal Indexing in All Major Database & Metadata, Citation Generator

Cite This Article

"kannada sahithyadalli kanmariyaguthiruva alakshitha avaduthara ondu chinthane", International Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (www.jetir.org | UGC and issn Approved), ISSN:2349-5162, Vol.2, Issue 1, page no. pp838-842, January-2015, Available at : http://www.jetir.org/papers/JETIR1701168.pdf

Publication Details

Published Paper ID: JETIR1701168
Registration ID: 225275
Published In: Volume 2 | Issue 1 | Year January-2015
DOI (Digital Object Identifier):
Page No: 838-842
Country: davangere, karntaka, India .
Area: Arts
ISSN Number: 2349-5162
Publisher: IJ Publication


Preview This Article


Downlaod

Click here for Article Preview

Download PDF

Downloads

0003066

Print This Page

Current Call For Paper

Jetir RMS