UGC Approved Journal no 63975(19)

ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014
Call for Paper
Volume 11 | Issue 5 | May 2024

JETIREXPLORE- Search Thousands of research papersWhatsApp Contact
Click Here

Published in:

Volume 2 Issue 6
June-2015
eISSN: 2349-5162

UGC and ISSN approved 7.95 impact factor UGC Approved Journal no 63975

7.95 impact factor calculated by Google scholar

Unique Identifier

Published Paper ID:
JETIR1701169


Registration ID:
225276

Page Number

843-845

Share This Article


Jetir RMS

Title

JAVATHIKARANADA HINNALEYALLI KANNADA BASHE YADARUSUTHIRUVA SAVALUGALU SADYATHEGALU

Abstract

ÀªÀÄä PÀ«UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «zÁéA¸ÀgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀ DAiÉÄÌUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÁUÀ F ¸ÀAUÀwUÀ¼ÀÄ £É£À¦UÉ §gÀÄvÀÛªÉ. MAzÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß §¼À¸ÀÄwÛgÀĪÀ d£ÀgÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀĪÀÅ D ¨sÁµÉAiÀÄ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ §UÉÎ D¯ÉÆÃa¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀºÀd ªÀÄvÀÄÛ C¤ªÁAiÀÄðªÀÅ DVzÉ. MAzÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄÄ AiÀiÁªÁUÀ®Æ vÀ£ÉÆß¼ÀV£À ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆgÀV£À ¥Àæ¨sÁªÀUÀ¼À£ÀÄß ¢£À¤vÀå JzÀÄj¸ÀÄwÛgÀÄvÀÛzÉ. CzÀÄ

Key Words

nd ever since its inception it has continued to attract the attention to attra

Cite This Article

"JAVATHIKARANADA HINNALEYALLI KANNADA BASHE YADARUSUTHIRUVA SAVALUGALU SADYATHEGALU", International Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (www.jetir.org), ISSN:2349-5162, Vol.2, Issue 6, page no.843-845, June-2015, Available :http://www.jetir.org/papers/JETIR1701169.pdf

ISSN


2349-5162 | Impact Factor 7.95 Calculate by Google Scholar

An International Scholarly Open Access Journal, Peer-Reviewed, Refereed Journal Impact Factor 7.95 Calculate by Google Scholar and Semantic Scholar | AI-Powered Research Tool, Multidisciplinary, Monthly, Multilanguage Journal Indexing in All Major Database & Metadata, Citation Generator

Cite This Article

"JAVATHIKARANADA HINNALEYALLI KANNADA BASHE YADARUSUTHIRUVA SAVALUGALU SADYATHEGALU", International Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (www.jetir.org | UGC and issn Approved), ISSN:2349-5162, Vol.2, Issue 6, page no. pp843-845, June-2015, Available at : http://www.jetir.org/papers/JETIR1701169.pdf

Publication Details

Published Paper ID: JETIR1701169
Registration ID: 225276
Published In: Volume 2 | Issue 6 | Year June-2015
DOI (Digital Object Identifier):
Page No: 843-845
Country: davangere, karntaka, India .
Area: Arts
ISSN Number: 2349-5162
Publisher: IJ Publication


Preview This Article


Downlaod

Click here for Article Preview

Download PDF

Downloads

0003141

Print This Page

Current Call For Paper

Jetir RMS