UGC Approved Journal no 63975

ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014
Call for Paper
Volume 10 | Issue 11 | November

JETIREXPLORE- Search Thousands of research papersWhatsApp Contact
Click Here

Published in:

Volume 2 Issue 6
June-2015
eISSN: 2349-5162

UGC and ISSN approved 7.95 impact factor UGC Approved Journal no 63975

7.95 impact factor calculated by Google scholar

Unique Identifier

Published Paper ID:
JETIR1701560


Registration ID:
313920

Page Number

1031-1038

Share This Article


Jetir RMS

Title

Sanna Kathegalli Krushi Samskruthiya Sikshanada Sadyathegalu mathu Savalugalu

Authors

Abstract

ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV vÉÆÃlUÁjPÉ CAvÀ ºÁAiÀiÁVgÀ§ºÀÄ¢vÀÄÛ CAvÀ ¸Á«gÀ¸À® C¤¹zÉ. §j C¤¸ÀĪÀÅzÀμÉÖÃ, DzÀgÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ JA§ ªÀiÁAiÀiÁ £ÀUÀjAiÀÄ ªÁåªÉÆúÀ AiÀiÁgÀ£ÀÄß ©qÀÄvÀÛzÉ. E¯ÉèãÉÆà PÀrzÀÄ PÀmÉÖ ºÁQ GzÁÞgÀ ªÀiÁqÀĪÀÅ¢zÉ, JA§ ºÀÄZÀÄÑ ºÀA§®. ¸Á¢ü¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ K£ÀÆ C®è JgÀqÀÄ ºÉÆwÛ£À Hl §mÉÖ CªÀ±ÀåPÀvÉUÀ¼À£ÀßμÉÖÃ. DzÀgÀÆ gÀeÉUÉ HjUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¤£ÀUÉãÀªÀÄä E§âj§âgÀÄ zÀÄrÃwÃj PÁgÀÄ ¸ÀéAvÀ ªÀÄ£É E£ÉßãÀªÀÄä ¨ÉÃPÀÄ? CªÀ¼À ªÀÄPÀ̼ÀÄ JμÀÄÖ ZÉ£ÁßV EAVèÃµï ªÀiÁvÁqÀÛªÉ F ªÀAiÀĹìUÉ PÀA¥ÀÇålgï CgÉzÀÄ PÀÄrzÀÄ©n֪ɔ. F ¥ÀævÀÄåvÀÛgÀUÀ¼ÀÄ PÀ°AiÀÄzÉ EgÀĪÀ

Key Words

nd ever since its inception it has continued to attract the attention to attra

Cite This Article

"Sanna Kathegalli Krushi Samskruthiya Sikshanada Sadyathegalu mathu Savalugalu", International Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (www.jetir.org), ISSN:2349-5162, Vol.2, Issue 6, page no.1031-1038, June-2015, Available :http://www.jetir.org/papers/JETIR1701560.pdf

ISSN


2349-5162 | Impact Factor 7.95 Calculate by Google Scholar

An International Scholarly Open Access Journal, Peer-Reviewed, Refereed Journal Impact Factor 7.95 Calculate by Google Scholar and Semantic Scholar | AI-Powered Research Tool, Multidisciplinary, Monthly, Multilanguage Journal Indexing in All Major Database & Metadata, Citation Generator

Cite This Article

"Sanna Kathegalli Krushi Samskruthiya Sikshanada Sadyathegalu mathu Savalugalu", International Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (www.jetir.org | UGC and issn Approved), ISSN:2349-5162, Vol.2, Issue 6, page no. pp1031-1038, June-2015, Available at : http://www.jetir.org/papers/JETIR1701560.pdf

Publication Details

Published Paper ID: JETIR1701560
Registration ID: 313920
Published In: Volume 2 | Issue 6 | Year June-2015
DOI (Digital Object Identifier):
Page No: 1031-1038
Country: davangere, karntaka, India .
Area: Arts
ISSN Number: 2349-5162
Publisher: IJ Publication


Preview This Article


Downlaod

Click here for Article Preview

Download PDF

Downloads

000530

Print This Page

Current Call For Paper

Jetir RMS