UGC Approved Journal no 63975

ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014
Call for Paper
Volume 10 | Issue 2 | February 2023

JETIREXPLORE- Search Thousands of research papersWhatsApp Contact
Click Here

Published in:

Volume 2 Issue 11
November-2015
eISSN: 2349-5162

UGC and ISSN approved 7.95 impact factor UGC Approved Journal no 63975

7.95 impact factor calculated by Google scholar

Unique Identifier

Published Paper ID:
JETIR1701561


Registration ID:
313921

Page Number

1039-1042

Share This Article


Jetir RMS

Title

Musure mathu Theertha Challuva Acharanegalu

Authors

Abstract

ÉÃPÀ §UÉAiÀÄ £ÀA©PÉ DZÀgÀuÉ, ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĸÀj¸ÀÄvÁÛ §A¢gÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀħgÀÄvÀÛzÉ. d£À¥ÀzÀgÀ DZÀj¸ÀĪÀ DZÀgÀuÉ, ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄ,£ÀA©PÉ EªÉ®èªÀÇ fêÀ£À ªÀvÀð£À QæAiÉÄUÀ¼ÁV £ÀqÉAiÀÄĪÀÅ¢®è.EªÀÅUÀ¼À DZÀgÀuÉAiÀÄ »AzÉ CªÀgÀzÉÝà DzÀ eÉÊ«PÀ, ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ, gÀPÀëuÉAiÀÄ vÀAvÀæPÁjPÉ, D¥ÀvÀÄÛUÀ½AzÀ ¥ÁgÁUÀĪÀ G¥ÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ: EªÉ®èªÀÅ d£À¥ÀzÀgÀ zÉò eÁÕ£À¢AzsÀ ºÀÄnÖPÉÆAqÀªÀÅUÀ¼ÁVªÉ.ªÀÄÄRåªÁV d£À¥ÀzÀgÀÄ DZÀj¸ÀĪÀ DZÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀæzÉñÀ¢AzsÀ ¥ÀæzÉñÀPÉÌ ©ü£Àß gÀÆ¥ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÝgÀÆ

Key Words

nd ever since its inception it has continued to attract the attention to attra

Cite This Article

"Musure mathu Theertha Challuva Acharanegalu", International Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (www.jetir.org), ISSN:2349-5162, Vol.2, Issue 11, page no.1039-1042, November-2015, Available :http://www.jetir.org/papers/JETIR1701561.pdf

ISSN


2349-5162 | Impact Factor 7.95 Calculate by Google Scholar

An International Scholarly Open Access Journal, Peer-Reviewed, Refereed Journal Impact Factor 7.95 Calculate by Google Scholar and Semantic Scholar | AI-Powered Research Tool, Multidisciplinary, Monthly, Multilanguage Journal Indexing in All Major Database & Metadata, Citation Generator

Cite This Article

"Musure mathu Theertha Challuva Acharanegalu", International Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (www.jetir.org | UGC and issn Approved), ISSN:2349-5162, Vol.2, Issue 11, page no. pp1039-1042, November-2015, Available at : http://www.jetir.org/papers/JETIR1701561.pdf

Publication Details

Published Paper ID: JETIR1701561
Registration ID: 313921
Published In: Volume 2 | Issue 11 | Year November-2015
DOI (Digital Object Identifier):
Page No: 1039-1042
Country: davangere, karntaka, India .
Area: Arts
ISSN Number: 2349-5162
Publisher: IJ Publication


Preview This Article


Downlaod

Click here for Article Preview

Download PDF

Downloads

000435

Print This Page

Current Call For Paper

Jetir RMS