UGC Approved Journal no 63975

ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014
Call for Paper
Volume 10 | Issue 9 | September

JETIREXPLORE- Search Thousands of research papersWhatsApp Contact
Click Here

Published in:

Volume 1 Issue 1
June-2014
eISSN: 2349-5162

UGC and ISSN approved 7.95 impact factor UGC Approved Journal no 63975

7.95 impact factor calculated by Google scholar

Unique Identifier

Published Paper ID:
JETIR1701709


Registration ID:
319476

Page Number

58-66

Share This Article


Jetir RMS

Title

संत ज्ञानेश्वर तत्वज्ञान व चिंतन

Abstract

महाराष्ट्रामध्ये विविध धर्म व जाती पंथाचे लोक गुण्यागोविंदाने एकत्र नांदत आहेत. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे विविध पंथाचे आचारधर्म हे शेवटी मनुष्याच्या आत्मोन्नतीपर्यंत पोहोचतात. प्रत्येक पंथाचा आचारधर्म वेगवेगळा असला तरी अंतिम ध्येय हे परमेश्वर प्राप्ती व मोक्षप्राप्ती हेच आहे. महाराष्ट्रामध्ये शैव आणि वैष्णव हे दोन मुख्य पंथ आहेत. काही जण शिवाचे म्हणजे शंकराचे पूजन करतात. तर काहीजण वैष्णवाचे म्हणजे विष्णूचे पूजन करतात. आदिशक्ती आणि परमात्मा यांचे ऐक्य सांगणारा ‘वारकरी संप्रदाय’ हा एक महत्त्वाचा संप्रदाय म्हणून ओळखला जातो. ‘शाक्त संप्रदाय’, ‘नाथसंप्रदाय’, ‘दत्त संप्रदाय’, ‘समर्थ संप्रदाय’ असे अनेक संप्रदाय महाराष्ट्रामध्ये गुण्यागोविंदाने नांदत आहेत . पैकी काही संप्रदाय हे काळाच्या पडद्याआड लुप्त झाले. परंतु वारकरी संप्रदायाची वाढ मात्र झपाट्याने होत असलेली दिसून येते.

Key Words

संत ज्ञानेश्वर तत्वज्ञान व चिंतन

Cite This Article

"संत ज्ञानेश्वर तत्वज्ञान व चिंतन", International Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (www.jetir.org), ISSN:2349-5162, Vol.1, Issue 1, page no.58-66, June-2014, Available :http://www.jetir.org/papers/JETIR1701709.pdf

ISSN


2349-5162 | Impact Factor 7.95 Calculate by Google Scholar

An International Scholarly Open Access Journal, Peer-Reviewed, Refereed Journal Impact Factor 7.95 Calculate by Google Scholar and Semantic Scholar | AI-Powered Research Tool, Multidisciplinary, Monthly, Multilanguage Journal Indexing in All Major Database & Metadata, Citation Generator

Cite This Article

"संत ज्ञानेश्वर तत्वज्ञान व चिंतन", International Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (www.jetir.org | UGC and issn Approved), ISSN:2349-5162, Vol.1, Issue 1, page no. pp58-66, June-2014, Available at : http://www.jetir.org/papers/JETIR1701709.pdf

Publication Details

Published Paper ID: JETIR1701709
Registration ID: 319476
Published In: Volume 1 | Issue 1 | Year June-2014
DOI (Digital Object Identifier):
Page No: 58-66
Country: -, -, India .
Area: Engineering
ISSN Number: 2349-5162
Publisher: IJ Publication


Preview This Article


Downlaod

Click here for Article Preview

Download PDF

Downloads

000375

Print This Page

Current Call For Paper

Jetir RMS