UGC Approved Journal no 63975

ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014
Call for Paper
Volume 10 | Issue 1 | January 2023

JETIREXPLORE- Search Thousands of research papersWhatsApp Contact
Click Here

Published in:

Volume 2 Issue 9
September-2015
eISSN: 2349-5162

UGC and ISSN approved 7.95 impact factor UGC Approved Journal no 63975

7.95 impact factor calculated by Google scholar

Unique Identifier

Published Paper ID:
JETIR1701710


Registration ID:
319474

Page Number

67-74

Share This Article


Jetir RMS

Title

Lokra«; pGoG o ejkBh dknacjh

Abstract

egkjk”Vª gk tlk lq/kkj.kkoknh fopkjkalkBh] laiUu] f’k{k.klaLFkslkBh o le`n`/k lkfgR;ijaijslkBh izfln~/k vkgs- rlkp jk”VªO;kih Lokra«;pGoGlkBhgh izfln~/k vkgs- Hkkjrkr fczVh’kkaph jktoV fLFkjkoyh 1818 yk] rh iq.;krY;k ‘kfuokjokM;kps ejkBh fu’kk.k mrjY;koj v[kaM fganqLFkkuo”kkZr ‘ksoVh baxztkaP;k vaeyk[kkyh vkysyk gk izns’k( vkf.k gk fganqLFkkuo”kZ Lora«; gks.;kP;k iwohZ fdrhrjh vxksnj izfrljdkj LFkkiwu Lor%pa ljdkj fuekZ.k dj.kkjk oanuh; izns’k- dzkafrflag ukuk ikVykaP;k ikou LIk’kkZus iqfur >kysyk gk izns’k] gk ifjlj Hkkjrh; Lokra«;klkBh vkiY;k mH;k vk;q”;kpa] lkjloZLokap cfynku fnya- ejkBh fu’kk.k mrjY;koj fczVh’kkauk iq<s =kgh Hkxoku d:u lksM.;kr T;kapk lgHkkx gksrk R;kr egkjk”VªkPkk flagkpk okVk gksrk- vkf.k egkjk”Vªke/;s lkrkjk o lkaxyh Eg.kts tquk mRRkj lkrkjk o nf{k.k lkrkjk ;k ftYgkauh vusd uojRus ;k HkkjrHkwlkBh fnyh- dzkarhflag ukuk ikVhy] dzkafrvxz.kh th- Mh- ckiw ykM] dzkarhohj in~eHkw”k.k MkW- ukxukFk vk..kk uk;doMh] dzkarhohj Hkxokujko cIik ikVhy] egkjk”Vªkps ekth eq[;ea=h o Fkksj Lokra«;lSfud in~eHkw”k.k olarnknk ikVhy] ts”B Lokra«;lsukuh jktkjke ckiw ikVhy] dzkarhohj cMsZ xq:th] gqrkRek ukudflag] ikaMwekLrj] eksfgrs oMxkops ckGdw vk..kk] dWIVu egknso eksfgrs] dqaMye/khy o ifjljkrhy vusd Fkksj Lokra«;lSfud ;kaP;k vFkd ifjJekrwu o dzkarhdk;kZrwu Lokra«;kph e’kky isVoyh- ;k Lokra«;kP;k /kx/kxR;k vXuhdqaMkr vkiys thouloZLo viZ.k dsys- baxztkaP;k ykB;k vaxkokj >syY;k- rq:axokl lkslyk ;k lk&;k dzkarhdkjdkaP;koj ejkBh lkfgR;kr fp=.k vxnh rksVdsi.ks vk<Grs gs lq:okrhykp ueqn djkos ykxrs-

Key Words

Lokra«; pGoG o ejkBh dknacjh

Cite This Article

"Lokra«; pGoG o ejkBh dknacjh ", International Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (www.jetir.org), ISSN:2349-5162, Vol.2, Issue 9, page no.67-74, September-2015, Available :http://www.jetir.org/papers/JETIR1701710.pdf

ISSN


2349-5162 | Impact Factor 7.95 Calculate by Google Scholar

An International Scholarly Open Access Journal, Peer-Reviewed, Refereed Journal Impact Factor 7.95 Calculate by Google Scholar and Semantic Scholar | AI-Powered Research Tool, Multidisciplinary, Monthly, Multilanguage Journal Indexing in All Major Database & Metadata, Citation Generator

Cite This Article

"Lokra«; pGoG o ejkBh dknacjh ", International Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (www.jetir.org | UGC and issn Approved), ISSN:2349-5162, Vol.2, Issue 9, page no. pp67-74, September-2015, Available at : http://www.jetir.org/papers/JETIR1701710.pdf

Publication Details

Published Paper ID: JETIR1701710
Registration ID: 319474
Published In: Volume 2 | Issue 9 | Year September-2015
DOI (Digital Object Identifier):
Page No: 67-74
Country: -, -, India .
Area: Engineering
ISSN Number: 2349-5162
Publisher: IJ Publication


Preview This Article


Downlaod

Click here for Article Preview

Download PDF

Downloads

000294

Print This Page

Current Call For Paper

Jetir RMS