UGC Approved Journal no 63975

ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014
Call for Paper
Volume 10 | Issue 5 | May 2023

JETIREXPLORE- Search Thousands of research papersWhatsApp Contact
Click Here

Published in:

Volume 4 Issue 11
November-2017
eISSN: 2349-5162

UGC and ISSN approved 7.95 impact factor UGC Approved Journal no 63975

7.95 impact factor calculated by Google scholar

Unique Identifier

Published Paper ID:
JETIR1711197


Registration ID:
313927

Page Number

1248-1251

Share This Article


Jetir RMS

Title

Janapada Tripadigalli Naithika Moulyagala Prasthute

Authors

Abstract

ºÀÈzÀAiÀÄ ªÉʱÀ®åvÉ ªÀÄgÉvÀÄ £ÉÊwPÀ ªÀiË®åUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, §zÀÄPÀÄwÛzÁÝgÉ. EAvÀºÀ d£ÀjUÉ £ÀªÀÄä d£À¥ÀzÀgÀÄ vÀªÀÄä wæ¥À¢UÀ¼À°è ¸ÀªÀiÁdzÀ PÀtÄÚ vÉgÉAiÀÄĪÀAvÀ C£ÉÃPÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ £ÉÊwPÀ ªÀiË®åUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß Gt§r¹zÁÝgÉ. d£À¥ÀzÀ ¸Á»vÀå zÀÄrAiÀÄĪÀ ªÀUÀðzÀ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ ¥ÀæwÃPÀ. d£À¥ÀzÀ ¸Á»vÀåzÀ°è GzÀÄVzÀ £ÉÊwPÀ ªÀiË®åUÀ¼ÀÄ ªÀÄ

Key Words

nd ever since its inception it has continued to attract the attention to attra

Cite This Article

"Janapada Tripadigalli Naithika Moulyagala Prasthute", International Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (www.jetir.org), ISSN:2349-5162, Vol.4, Issue 11, page no.1248-1251, November-2017, Available :http://www.jetir.org/papers/JETIR1711197.pdf

ISSN


2349-5162 | Impact Factor 7.95 Calculate by Google Scholar

An International Scholarly Open Access Journal, Peer-Reviewed, Refereed Journal Impact Factor 7.95 Calculate by Google Scholar and Semantic Scholar | AI-Powered Research Tool, Multidisciplinary, Monthly, Multilanguage Journal Indexing in All Major Database & Metadata, Citation Generator

Cite This Article

"Janapada Tripadigalli Naithika Moulyagala Prasthute", International Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (www.jetir.org | UGC and issn Approved), ISSN:2349-5162, Vol.4, Issue 11, page no. pp1248-1251, November-2017, Available at : http://www.jetir.org/papers/JETIR1711197.pdf

Publication Details

Published Paper ID: JETIR1711197
Registration ID: 313927
Published In: Volume 4 | Issue 11 | Year November-2017
DOI (Digital Object Identifier):
Page No: 1248-1251
Country: davangere, karntaka, India .
Area: Arts
ISSN Number: 2349-5162
Publisher: IJ Publication


Preview This Article


Downlaod

Click here for Article Preview

Download PDF

Downloads

000467

Print This Page

Current Call For Paper

Jetir RMS