UGC Approved Journal no 63975(19)

ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014
Call for Paper
Volume 11 | Issue 7 | July 2024

JETIREXPLORE- Search Thousands of research papersWhatsApp Contact
Click Here

Published in:

Volume 6 Issue 8
August-2019
eISSN: 2349-5162

UGC and ISSN approved 7.95 impact factor UGC Approved Journal no 63975

7.95 impact factor calculated by Google scholar

Unique Identifier

Published Paper ID:
JETIR1912050


Registration ID:
226498

Page Number

399-402

Share This Article


Jetir RMS

Title

KU.VEERABHADRAPPA AVARA KATHANAGALLI PRADESHEKATHE

Authors

Abstract

NzÀÄUÀgÀÄ CxÀðªÀiÁrPÉƼÀî¨ÉÃPÉA§ ¤®Ä«zÉ. EzÀÄ ¸ÀÈd£À²Ã® ¯ÉÃRPÀ£ÉƧâ£À ¥ÁæªÀiÁtÂPÀvÉAiÀÄ ¤®Ä«¤AzÀ §AzÀzÀÝ®è. C®èzÉ J¯Áè ¸ÀȶֲîvÉUÀÆ ¥ÁætgÀÆ¥ÀªÁzÀ £ÉÊwPÀ JZÀÑgÀ E°è PÁuÉAiÀiÁVgÀĪÀÅzÀÄ UÀªÀĤ¸ÀvÀPÀÌ CA±ÀªÁVzÉ. zÉêÀgÀ ºÉt F PÀxÉAiÀÄ ªÀÄÆ

Key Words

nd ever since its inception it has continued to attract the attention to attra

Cite This Article

"KU.VEERABHADRAPPA AVARA KATHANAGALLI PRADESHEKATHE", International Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (www.jetir.org), ISSN:2349-5162, Vol.6, Issue 8, page no.399-402, August-2019, Available :http://www.jetir.org/papers/JETIR1912050.pdf

ISSN


2349-5162 | Impact Factor 7.95 Calculate by Google Scholar

An International Scholarly Open Access Journal, Peer-Reviewed, Refereed Journal Impact Factor 7.95 Calculate by Google Scholar and Semantic Scholar | AI-Powered Research Tool, Multidisciplinary, Monthly, Multilanguage Journal Indexing in All Major Database & Metadata, Citation Generator

Cite This Article

"KU.VEERABHADRAPPA AVARA KATHANAGALLI PRADESHEKATHE", International Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (www.jetir.org | UGC and issn Approved), ISSN:2349-5162, Vol.6, Issue 8, page no. pp399-402, August-2019, Available at : http://www.jetir.org/papers/JETIR1912050.pdf

Publication Details

Published Paper ID: JETIR1912050
Registration ID: 226498
Published In: Volume 6 | Issue 8 | Year August-2019
DOI (Digital Object Identifier):
Page No: 399-402
Country: davangere, karntaka, India .
Area: Arts
ISSN Number: 2349-5162
Publisher: IJ Publication


Preview This Article


Downlaod

Click here for Article Preview

Download PDF

Downloads

0003166

Print This Page

Current Call For Paper

Jetir RMS