UGC Approved Journal no 63975

ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014
Call for Paper
Volume 10 | Issue 1 | January 2023

JETIREXPLORE- Search Thousands of research papersWhatsApp Contact
Click Here

Published in:

Volume 6 Issue 9
September-2019
eISSN: 2349-5162

UGC and ISSN approved 7.95 impact factor UGC Approved Journal no 63975

7.95 impact factor calculated by Google scholar

Unique Identifier

Published Paper ID:
JETIR1912072


Registration ID:
227583

Page Number

557-561

Share This Article


Jetir RMS

Title

Chandrashekara Kambarara Bretara Natakagala Taulanikathe

Abstract

¸ÀªÀðªÁå¦AiÀiÁVzÉ. EzÀjAzÁV d£ÀgÀÄ ºÀ®ªÀÅ §UÉAiÀÄ ±ÉÆõÀuÉUÉ M¼ÀUÁUÀÄwÛzÁÝgÉ. CzÀgÀ®Æè °AUÀ C¸ÀªÀiÁ£ÀvÉ JA§ÄzÀÄ dUÀwÛ£À d£À¸ÀASÉåAiÀÄ°è CzsÀðzÀ¶ÖgÀĪÀ ¹ÛçÃAiÀÄgÀ£ÀÄß MAzÀ®è MAzÀÄ jÃwAiÀÄ°è ±ÉÆö¸ÀÄwÛzÉ. ¸ÀªÀiÁdzÀ°è ¹Ûçà JgÀqÀ£Éà zÀeÉðAiÀÄ ¥ÀæeÉAiÀiÁV UÀÄgÀÄw¸À®àqÀÄwÛzÁݼÉ. EzÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¹Ûçà ¸ÁévÀAvÀæöå, ¹Ûçà ¸ÀªÀiÁ£ÀvÉ, ¹Ûçà ¸À§°ÃPÀgÀt

Key Words

nd ever since its inception it has continued to attract the attention to attra

Cite This Article

"Chandrashekara Kambarara Bretara Natakagala Taulanikathe", International Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (www.jetir.org), ISSN:2349-5162, Vol.6, Issue 9, page no.557-561, September-2019, Available :http://www.jetir.org/papers/JETIR1912072.pdf

ISSN


2349-5162 | Impact Factor 7.95 Calculate by Google Scholar

An International Scholarly Open Access Journal, Peer-Reviewed, Refereed Journal Impact Factor 7.95 Calculate by Google Scholar and Semantic Scholar | AI-Powered Research Tool, Multidisciplinary, Monthly, Multilanguage Journal Indexing in All Major Database & Metadata, Citation Generator

Cite This Article

"Chandrashekara Kambarara Bretara Natakagala Taulanikathe", International Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (www.jetir.org | UGC and issn Approved), ISSN:2349-5162, Vol.6, Issue 9, page no. pp557-561, September-2019, Available at : http://www.jetir.org/papers/JETIR1912072.pdf

Publication Details

Published Paper ID: JETIR1912072
Registration ID: 227583
Published In: Volume 6 | Issue 9 | Year September-2019
DOI (Digital Object Identifier):
Page No: 557-561
Country: davangere, karntaka, India .
Area: Arts
ISSN Number: 2349-5162
Publisher: IJ Publication


Preview This Article


Downlaod

Click here for Article Preview

Download PDF

Downloads

0003049

Print This Page

Current Call For Paper

Jetir RMS