UGC Approved Journal no 63975

ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014
Call for Paper
Volume 9 | Issue 1 | January 2022

JETIREXPLORE- Search Thousands of research papersWhatsApp Contact
Click Here

Published in:

Volume 8 Issue 7
July-2021
eISSN: 2349-5162

UGC and ISSN approved 7.95 impact factor UGC Approved Journal no 63975

7.95 impact factor calculated by Google scholar

Unique Identifier

Published Paper ID:
JETIR2107796


Registration ID:
313938

Page Number

g480-g485

Share This Article


Jetir RMS

Title

Shivaramadootaru Alakshitha Avadoothara Avalokana

Authors

Abstract

® PÀÄn® ªÀiÁUÀð. D ªÀiÁUÀðzÀ DgÀA¨sÀzÀ°èAiÉÄà ¸ÉÆîĪÀªÀgÀÄ ºÀ®ªÀgÁzÀgÉ, ªÀÄvÉÛ PÉ®ªÀgÀÄ ªÀÄzsÀåªÀÄ ºÀAvÀUÀ¼À°èAiÉÄà eÁjºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄAlÄ. M§âgÉÆà E§âgÉÆà CxÀªÁ PÉ®ªÀÅ ªÀÄA¢ ªÀiÁvÀçªÉà F J®è «WÀßUÀ¼À£ÀÄß zÁn ºÀ®ªÀÅ CVߥÀjÃPÉëUÀ¼À°è vÉÃUÉðqÉAiÀiÁV UÀÄjAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄlÖ§®ègÀÄ. §ÄzÀÞ, Qç¸ÀÛ, ¥ÉÊUÀA§gï, §¸ÀªÀtÚ, CªÀgÀ£ÀÄß CªÀvÁgÀ ¥ÀÅgÀĵÀ, «¨sÀÆw ¥ÀÅgÀĵÀgÉAzÀÄ PÀgÉzÀgÀÄ. CªÀgÀÄ ªÀÄvÀåðzÀ°èAiÉÄà CªÀÄvÀåðªÀUÀðPÉÌ ¸ÉÃjzÀªÀgÀÄ. «¨sÀÆwvÀé JAzÀgÉ «±ÉõÀªÁzÀ ¨sÀÆw. AiÀiÁªÀÅzÉÆÃ

Key Words

nd ever since its inception it has continued to attract the attention to attra

Cite This Article

"Shivaramadootaru Alakshitha Avadoothara Avalokana", International Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (www.jetir.org), ISSN:2349-5162, Vol.8, Issue 7, page no.g480-g485, July-2021, Available :http://www.jetir.org/papers/JETIR2107796.pdf

ISSN


2349-5162 | Impact Factor 7.95 Calculate by Google Scholar

An International Scholarly Open Access Journal, Peer-Reviewed, Refereed Journal Impact Factor 7.95 Calculate by Google Scholar and Semantic Scholar | AI-Powered Research Tool, Multidisciplinary, Monthly, Multilanguage Journal Indexing in All Major Database & Metadata, Citation Generator

Cite This Article

"Shivaramadootaru Alakshitha Avadoothara Avalokana", International Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (www.jetir.org | UGC and issn Approved), ISSN:2349-5162, Vol.8, Issue 7, page no. ppg480-g485, July-2021, Available at : http://www.jetir.org/papers/JETIR2107796.pdf

Publication Details

Published Paper ID: JETIR2107796
Registration ID: 313938
Published In: Volume 8 | Issue 7 | Year July-2021
DOI (Digital Object Identifier):
Page No: g480-g485
Country: davangere, karntaka, India .
Area: Arts
ISSN Number: 2349-5162


Preview This Article


Downlaod

Click here for Article Preview

Download PDF

Downloads

000156

Print This Page

Current Call For Paper

Jetir RMS